Borgarráð 18. apríl 2024

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagðar fram tillögur borgarstjóra, dags. 16. apríl 2024, að viðaukum við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2024:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að hækka eigi fjárheimildir umhverfis- og skipulagssviðs um 22.000 þ.kr. vegna launakostnaðar nemenda í Vinnuskóla Reykjavíkur 2024. Krakkar í vinnuskólanum hafa verið snuðaðir allt of lengi um launahækkun. Vinnuframlag unglinganna er mikilvægt. Laun þeirra hækkuðu síðast sumarið 2022 en voru síðan óbreytt 2023 samkvæmt sérstakri ákvörðun meirihlutans. Um þetta var ekki vitað fyrr en eftir að unglingarnir hófu störf um sumarið og fól í sér verulega kjaraskerðingu fyrir þá. Auðvitað ætti að leiðrétta nú laun unglinganna í samræmi við breytingar á launavísitölu frá síðustu breytingu árið 2022. Þá myndu launin hækka um helming þess sem nú er lagt til. Af öðru í viðaukanum: Fulltrúi Flokks fólksins er hins vegar ekki sammála um að hækka eigi fjárheimildir skrifstofu miðlægrar stjórnsýslu um 1.740 þ.kr. vegna hækkunar á árgjaldi hjá Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram bréf umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 11. apríl 2024, sbr. samþykkt heilbrigðisnefndar Reykjavíkur frá 11. apríl 2024 á samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Reykjavík:

Í gögnum fráumhverfis- og skipulagssviði, samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Reykjavík, er sagt og það með réttu að „sá geldur sem veldur“, verði höfð að leiðarljósi við ákvörðun gjaldtöku vegna meðhöndlunar úrgangs. Það mætti líka hafa í huga að sá sem greiðir ætti einnig að hafa áhrif á hvernig meðhöndlun fer fram. Hætta er á að fyrirtæki sem SORPA geti farið frjálslega með málin ef alltaf er hægt að senda reikninga á merkta greiðendur. Stutt getur orðið í að innheimtan verði að skatti. Í gögnum segir: „Gjöld fyrir söfnun á heimilisúrgangi og rekstur grenndar- og endurvinnslustöðva innheimtist með fasteignagjöldum á sömu gjalddögum“. Þetta mætti allavega skilja sem svo að hægt sé að henda rusli í gáma í grenndarstöð án sérstakrar greiðslu, eða er það svo? Í samþykktum sem slíkum mætti hvetja til heimajarðgerðar en í einbýlishúsum er hægt að vera með jarðgerð. Það minnkar sorpmagn. Þá er óþarft að skylda til að setja allan úrgang úr eldhúsi í pappírspoka nema kjöt- og fiskúrgang sem úldnar.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram bréf umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 15. apríl 2024, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili sviðinu að bjóða út framkvæmdir í nýbyggingahverfum og vegna þéttingar byggðar á árinu 2024, ásamt fylgiskjölum. Kostnaðaráætlun 2 er 400 m.kr

Bjóða á út framkvæmdir í nýbyggingahverfum og vegna þéttingar byggðar á árinu 2024. Setja þarf kvaðir á lóðarhafa til að hindra að byggingarréttur sé geymdur og seldur seinna á hærra verði en keypt var. Krafa á að vera að byggt sé innan tiltekins tíma. Nauðsynlegt er að byggja meira en gert hefur verið. Þétting byggðar ætti ekki að vera fókusinn heldur að byggja alls staðar sem hægt er að byggja og byggja fjölbreytt. Það vantar ekki pláss til að byggja á og hafa margsinnis verið nefndir reitir og land sem bíða þess að byggt verði á. Brjóta þarf nýtt land undir byggð áður en langt um líður. Meirihlutanum finnst sem verið sé að byggja mikið í Reykjavík og það er kannski rétt en það er einfaldlega ekki verið að byggja nóg. Fjöldi nýrra íbúða heldur ekki í við mannfjöldaþróun. Reykjavík á stóran þátt í hvað húsnæðisverð hefur hækkað. Afleiðingar framboðsskorts á íbúðum hafa komið fram í mikilli hækkun íbúðaverðs, verðbólgu og háum vöxtum sem vegið hefur að efnahagslegri stöðu fyrirtækja og heimila í landinu. Reykjavík er stærst sveitarfélaga og höfuðborgin. Allt of lengi var sofið á verðinum og loks þegar tekið er við sér er ekki nóg gert.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram bréf umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 16. apríl 2024, sbr. samþykkt umhverfis- og skipulagsráðs frá 10. apríl 2024 um hækkun launa í Vinnuskóla Reykjavíkur:

Fulltrúi Flokks fólksins styður heilshugar þessa tillögu ungmennaráðsins um hækkun launa í Vinnuskóla Reykjavíkur. Laun ungmenna sem starfa í Vinnuskóla Reykjavíkur hafa verið langt undir því sem unglingar fá í öðrum sveitarfélögum fyrir sambærileg störf. Kallað er eftir því að unglingum sé ekki mismunað eftir því hvar þeir búa, jafnræði sé tryggt og að laun í Vinnuskólanum fylgi launaþróun í landinu. Fulltrúi Flokks fólksins telur mikilvægt að hlúa að vinnuskólanum að öllu leyti. Vinnuskólinn þjónar mikilvægu hlutverki. Meginhlutverk vinnuskólans er að veita nemendum úr efstu bekkjum grunnskóla uppbyggileg sumarstörf, fræðslu og tækifæri til að starfa við fjölbreytt verkefni sem flest snúa að garðyrkju og umhirðu í borginni. Laun í vinnuskólanum þurfa að vera vísitölutengd enda ekki annað sanngjarnt. Þótt verðbólga sé eitthvað að síga niður má ætla að langur tími sé í einhvern viðvarandi stöðugleika í efnahagslífinu. Laun þessa hóps eiga að lúta almennum verð- og kjarabótum eins og laun annarra í samfélaginu.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lögð fram áfangaskýrsla I um kostnaðar- og ábyrgðarskipting ríkis og sveitarfélaga í þjónustu við fatlað fólk, dags. í janúar 2024:

Kostnaðar- og ábyrgðarskipting ríkis og sveitarfélaga í þjónustu við fatlað fólk er sagan endalausa eða öllu heldur baráttan endalausa. Í málaflokknum hefur verið glímt við tekjuvanda nánast allar götur frá yfirfærslu. Flokkur fólksins styður heilshugar meirihlutann í þessari baráttu enda er hér um að ræða eitt helsta baráttumál Flokks fólksins bæði í borgarstjórn og á Alþingi. Kostnaðar- og ábyrgðarskipting ríkis og sveitarfélaga í þjónustu við fatlað fólk þarf að vera eðlileg og sanngjörn og umfram allt þarf að gæta jafnræðis. Tekjuaukning sveitarfélaga vegna málaflokksins er sífellt í formi plásturs og dugar rétt til að kroppa í halla málaflokksins. Þetta er auðvitað óþolandi staða. Draumur okkar flestra er að sjá einhvern myndugskap hjá ríkisvaldinu en ekki er að vænta mikils af þeirri ríkisstjórn sem nú er við völd. Vonbrigðin eru meiri því væntingar voru um að með yfirfærslunni yrði þjónusta betri en verið hafði enda var samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks hafður að leiðarljósi við gerð framtíðarsýnar borgarinnar í málaflokknum. Hvað sem öllu þessu líður má þetta ekki bitna á fötluðu fólki. Sveitarfélög verða að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að vinna úr þessari erfiðu stöðu í þeirri von um að nægjanlegt fjármagn komi einn góðan veðurdag.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram bréf skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, dags. 15. apríl 2024, þar sem óskað er eftir að borgarráð samþykki viljayfirlýsingu við Reiti fasteignafélag hf., vegna mögulegrar þróunar og uppbyggingar lífsgæðakjarna á tilteknum lóðum á Borgarhöfða á Loftleiðasvæðinu. Einnig vegna mögulegrar þróunar og uppbyggingar lífsgæðakjarna á tilteknum lóðum á Köllunarklettsvegi og Héðinsgötu sem og vegna mögulegrar þróunar og uppbyggingar lífsgæðakjarna á tilteknum lóðum á Borgarhöfða á Ártúnshöfða, Álfheima og/eða í Norður-Mjódd:

Tekið er undir mikilvægi þess að stíga frekari skref og skýra línur um uppbyggingu. Gæta þarf þess að hafa þá sem munu búa í þessum kjörnum  með í  ráðum í hverju skrefi. Þessi hugmynd er í samræmi við tillögu Flokks fólksins sem lögð var fram árið 2021 um skipulagða byggð fyrir eldra fólk víðsvegar í Reykjavík. Eins og menn  muna má þá fékk tillagan engan hljómgrunn hjá meirihlutanum. Að henni var jafnvel gert grín.  en nú þykir þessi hugmynd góð enda hefur samtal við fjölmarga eldri borgara og hagsmunasamtök  leitt í ljós að fjölmargir vilja einmitt að íbúðasvæði í borginni verði skipulögð þar sem sérstök áhersla er lögð á þjónustu við eldra fólk og þeirra þarfir. Gera þarf jafnframt ráð fyrir dagdvöl og þjónustuíbúðum. Horfa þarf til útivistar, áhugamála, félagslegrar þjónustu, heilsugæslu og fleira. Á svæði sem þessu er í raun ekki þörf fyrir uppbyggingu leik- og grunnskóla. Einblína ætti frekar á fjölbreytt úti- og innisvæði til afþreyingar og skemmtunar. Aðkoma Félags eldri borgara skiptir öllu máli í þessu sambandi. Hugsa mætti sér ólík íbúðaform, t.d. minni sérbýli sérhönnuð fyrir þarfir eldri borgara með miðlægum þjónustukjarna. Gönguleiðir og strætisvagnaleiðir yrðu vel hugsaðar með upphituðum skýlum. Gæta yrði að öryggismálum í hvívetna. Þegar horft er til framkvæmdarinnar skiptir máli hverjir annast hana, hverjir byggja, hverjir eru verktakar og hvort þetta verður óhagnaðardrifið. Þetta er ekki verkefni fyrir þá sem hafa það eitt að markmiði að græða sem mest.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram bréf borgarstjóra, dags. 15. apríl 2024, varðandi fyrirhugaða ferð borgarstjóra á European Mayors Summit, fundi evrópskra borgarstjóra, dagana 3.-4. maí nk. í París

Einnig bókun við:

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram bréf skrifstofu borgarstjórnar dags. 16. apríl 2024 varðandi fyrirhugaða ferð formanns borgarráðs til Parísar 22-23. apríl, til að taka þátt í fundi OECD Champion Mayors for Inclusive Growth. MSS24040126:

Flokkur fólksins minnir á í þessu sambandi kolefnisspor og loftlagsmál svo ekki sé minnst á kostnað nema auðvitað komi til styrkja. Ef þess er nokkur kostur að taka þátt í fjarfundi eða fylgjast með streymi þá ætti sá kostur að vera valinn. Fulltrúi Flokks fólksins skilur að stundum er nauðsynlegt að mæta í eigin persónu. Mæting í eigin persónu á fundi og ráðstefnur er oftast nær ofmetin að mati Flokks fólksins. Eftir á munu sennilega fæstir  hvort borgarstjóri var mættur á fund evrópskra borgarstjóra eða ekki. Hvað varðar ferð formanns borgarráðs til Parísar er auðvitað sjálfsagt að Bandalag borgarstjóra OECD um hagvöxt án aðgreiningar borgi kostnað sé nærveru hans óskað.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lögð fram að nýju tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um úttekt innri endurskoðunar á viðskiptum þjónustu- og nýsköpunarsviðs, sbr. 39. liður fundargerðar borgarráðs frá 21. mars 2024. Einnig er lögð fram umsögn skrifstofu borgarstjórnar, dags. 15. apríl 2024.

Tillögunni er vísað frá með fjórum atkvæðum borgarráðsfulltrúa Samfylkingarinnar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar gegn tveimur atkvæðum borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Borgarráðsfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands situr hjá við afgreiðslu málsins.

 

Fulltrúi Flokks fólksins vakti fyrstur athygli á meintu spillingarmáli vegna viðskipta borgarinnar við fyrirtæki í eigu fjölskyldu sviðsstjóra þjónustu- og nýsköpunarsviðs. Það var á fundi mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs 13. janúar 2022 sem svar barst við fyrirspurn um málið. Flokkur fólksins bókaði að ekki kæmu fram skýr svör um fjölskyldufyrirtæki sviðsstjórans og viðskipti þess við borgina. Það sætir furðu að stjórnandi og embættismaður hjá Reykjavíkurborg skuli hafa verið undanfarin ár í beinum viðskiptum við skrifstofuna og sviðið sem hann stýrir. Það hlýtur að teljast vafasamt hvernig sem á það er litið þegar stjórnandi situr beggja vegna borðs, lætur vinnustað sinn versla við fjölskyldufyrirtæki. Flokkur fólksins átti fund með Innri endurskoðun um þetta mál og óskaði eftir að það yrði skoðað. Nú tveimur árum síðar dúkkar upp minnisblað frá Innri endurskoðun um þetta mál sem reynist síðan vera trúnaðargagn. Innihald þess mun aldrei verða opinbert sem eykur stórlega á tortryggni um að þarna kunni að vera staðfesting á að hér sé um spillingarmál að ræða. Málinu er því hvergi nærri lokið og verður það ekki fyrr en niðurstöður könnunar Innri endurskoðunar verða gerðar opinberar. Ella má telja að meirihlutinn sé að taka þátt í að hylma yfir spillingu.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lögð fram fundargerð stjórnar SORPU bs. frá 19. mars 2024. MSS24010027. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 1. lið fundargerðarinnar:

Í fundargerð segir: „Stjórn SORPU fagnar því að textílsöfnun á höfuðborgarsvæðinu sé að komast í fastari skorður í takt við hringrásarlögn. Einnig að SORPA geti sinnt því verkefni án teljandi kostnaðarhækkana á þessu ári.“ En jafnframt segir: „Framkvæmdastjóri áætlar að aukinn kostnaður vegna söfnunar á textíl á seinni hluta árs 2024 verði um 15 milljónir króna, og að áætluð fjárfestingarþörf sé um 33 milljónir króna“. Þetta hlýtur að teljast kostnaðarhækkun. Ekki kemur þó fram í þessum gögnum hvort SORPA fái síðan greitt fyrir textíl.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lögð fram fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 17. apríl 2024. 6. liður fundargerðarinnar er samþykktur. MSS24010031. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 10. lið fundargerðarinnar:

Flokkur fólksins lagði til að settur yrði á laggirnar hópur til að skoða hvaða leiðir er hægt að fara til að gera bílastæðahús sem Reykjavíkurborg rekur meira aðlaðandi, öruggari og aðgengilegri. Tillögunni var vísað frá. Bílastæðahús/kjallarar eru í dag mörg rekin með tapi enda standa þau auð oft löngum stundum. Aðgangskerfið virkar illa. Mörg fyrirtæki sjá um að rukka inn fyrir bílastæði hér á landi og er það afar misjafnt hvað, hvenær og hvernig á að greiða fyrir stæðin. Hvernig upplýsingum er komið á framfæri og hver sektin er ef fólk greiðir ekki fyrir stæði. Þegar fólk veit ekki af hverju það gengur mun það forðast enn frekar að nota bílastæðahúsin. Þetta allt hefur fælingarmátt. Það eru hópar fólks sem ekki treysta sér til að nota bílastæðahúsin, finnst þau þröng, óaðlaðandi og finnst greiðslukerfið erfitt. Enga aðstoð er hægt að fá í bílastæðahúsum ef upp koma vandamál. Leggjast þarf yfir þessi mál með heildstæðum hætti. Útvistun er ekki svarið. Einkavæðing hefur jafnan í för með sér samdrátt í þjónustu og/eða hækkun verðskrár. Bílum er að fjölga enda almenningssamgöngur ekki nógu góðar. Þess vegna er mikilvægt að geta nýtt bílastæðahúsin og með því fengið fleiri bíla af götunum.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram yfirlit skrifstofu borgarstjórnar, dags. í dag, yfir embættisafgreiðslur erinda sem borist hafa borgarráði, alls 10 mál. MSS24030139. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 4. lið yfirlitsins:

Flokkur fólksins tekur undir ályktun Leiknis þar sem óskað er eftir því að Borgarstjórn Reykjavíkur hefji samtal við félagið um stuðning sem jafngildir þeim stuðningi sem hverfisfélög í borginni fá með stöðugildi íþróttafulltrúa. Fram kemur að Leiknir hefur starfað í hverfi 111 í rúm 50 ár og verið athvarf barna í fjölmörgum íþróttum. Það bitnar á íþróttastarfi Leiknis að njóta ekki stuðnings eins og stöðugildi íþróttafulltrúa sem í reynd gerir ekki annað en að bitna á íbúum í efra Breiðholti. Leiknir er lítið félag sem berst í bökkum í hverfi sem er mannmargt og þar sem býr einn mesti fjölbreytileiki mannlífsins í borginni. Í þessu hverfi eru innflytjendur hlutfallslega flestir og í þessu hverfi var frístundakortið lengst af minnst nýtt og er jafnvel enn. Leiknir er að takast á við verkefni umfram önnur félög vegna þess að í hverfinu er fátækt mest í borginni.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að borgarráð samþykki að endurskoða 10 m.kr. niðurskurð á fjárframlögum til Tónskóla Sigursveins sem telst niðurskurður um 626 nemendastundir á skólaárinu:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarráð samþykki að endurskoða 10 m.kr. niðurskurð á fjárframlögum til Tónskóla Sigursveins sem telst niðurskurður um 626 nemendastundir á skólaárinu. Flokkur fólksins leggur jafnframt til að borgin auki kennslumagn til tónlistarskólanna í samræmi við mikla fólksfjölgun í borginni og langa biðlista i tónlistarnám enda er hlutfall nemenda í tónlistarnámi í Reykjavík langt undir því sem tíðkast í öðrum sveitarfélögum.

Greinargerð

Skrifað var undir framlengingu á þjónustusamningnum í haust með fyrirvara um endurskoðun á niðurskurðinum sem talinn er óréttmætur en nú í lok skóalárs hefur engin leiðrétting átt sér stað. Hætt er við að niðurskurður á kennslumagni gangi ekki til baka á næsta skólaári, a.m.k. er það reynslan síðustu 60 árin. Þetta kemur fram í yfirlýsingu frá Tónskólanum. Tónskóli Sigursveins á 60 ára afmæli núna og eru þetta kaldar kveðjur frá meirihluta borgarstjórnar. Í raun er þetta óskiljanleg aðför að skólanum. Fram hefur komið hjá forsvarsmönnum að Tónskóli Sigursveins hefur alla tíð kennt mun fleiri nemendum en styrkur Reykjavíkurborgar gerir ráð fyrir enda metnaður skólans að bjóða sem flestum börnum og unglingum í Reykjavík upp á góða kennslu og gott tónlistaruppeldi. Tónskólinn hefur lagt sig fram um að framfylgja stefnu Reykjavíkurborgar í málefnum tónlistarfræðslunnar með auknu samstarfi við grunnskóla og framhaldsskóla, með því að prófa ný kennsluform, auka þátttöku nemenda af erlendum uppruna og jafna þátttöku nemenda í hverfum borgarinnar. Þetta hefur Tónskólinn gert að eigin frumkvæði og staðið undir fjárhagslega án nokkurs stuðnings frá borginni þar sem umsóknum um aukið kennslumagn hefur ítrekað verið hafnað. Árið 1990 voru 600 nemendur í Tónskóla Sigursveins, ívið fleiri en núna en þá greiddi borgin fyrir meira en 30 stöðugildi við skólann en innan við 20 núna (frá 2011 á jöfnunarsjóður að greiða kennslukostnað á framhaldsstigi). Það er einkennilegt að borgin hafi ákveðið að skera fyrst og fremst niður hjá langstærsta tónlistarskólanum í Reykjavík, hagstæðustu rekstrareiningunni og þeim skóla sem getur boðið upp á lægst skólagjöld. Allt þetta kemur fram á samfélagsmiðlum um þennan niðurskurðargjörning. Fulltrúi Flokks fólksins vonast til þess að meirihlutinn sýni meiri metnað í málefnum tónlistarfræðslunnar og átti sig á gildi tónlistarnáms í samfélaginu og jákvæðum áhrifum þess.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn áamt greinargerð vegna stafrænnar umbreytingar á vegum þjónustu- og nýsköpunarsviðs:

 

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir því að fá að vita hver er heildarkostnaður Reykjavíkurborgar vegna verkefna í stafrænni umbreytingu á vegum þjónustu- og nýsköpunarsviðs frá stofnun sviðsins árið 2019. MSS24040165

Greinargerð:

Á borgarstjórnarfundi þann 9. apríl síðastliðin, hélt borgarfulltrúi Kristinn Jón því fram að þessar
upplýsingar lægju nú þegar fyrir og lítið mál væri að afla þeirra ef spurt yrði eftir því. Nú biður
Flokkur fólksins um þær í skriflegu svari.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn vegna vínstofu á þjónustu- og nýsköpunarsviði:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar upplýsinga um hvort það sé rétt sem fullyrt hefur verið af heimildarmönnum að vínkælir sé til staðar á upplýsingatækniskrifstofu þjónustu- og nýsköpunarsviðs á 5. hæð í Borgartúni í rými sem lengi vel gekk undir nafninu Vínstofan en hefur nýlega verið breytt í Bríetarstofa, hvort sem er í innréttingum eða á öðrum stöðum í húsakynnum sviðsins. Einnig vill fulltrúi Flokks fólksins fá úr því skorið með formlegum hætti hvort starfsfólki sviðsins hafi staðið til boða frítt gos úr kæli. Ef svo er, þá óskar fulltrúinn eftir því að fá að vita yfir hvað langt tímabil þau hlunnindi hafa verið til staðar. Í svari borgarfulltrúa meirihlutans varðandi ofangreint á borgarstjórnarfundi 9. apríl, kom fram að þetta hafi verið kannað hjá sviðinu og ekkert sé hæft í því að vínkælir sé eða hafi verið í húsakynnum sviðsins né það að starfsfólki hafi staðið til boða frítt gos. Ef fulltrúar meirihlutans halda því enn fram að ekkert sé hæft í þessu óskar fulltrúi Flokks fólksins eftir að fá nánari skýringu á því hvað sviðið var að kaupa af Ölgerðinni fyrir 1,3 milljónir yfir 9 mánaða tímabil árið 2023. MSS24040166

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um eyðingu skjala á á Borgarskjalasafni:

Hefur skjölum verið eytt hjá Borgarskjalasafni frá því að Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkti að leggja safnið niður þann 7. mars 2023. Ennfremur, hefur einhverjum skjölum verið eytt hjá safninu eftir ljósmyndun? Ef svo er, er óskað eftir lista yfir skjölin, bæði afhendingaraðila, tegund skjala og magn. Halda skal lista yfir skjöl sem er eytt skv. 4. grein reglna nr. 627/2010 og 3. grein reglna 1022/2023. MSS24040169

 

Áður komið svar um fjölda verktaka hjá ÞON. Hér eru þær fyrirspurnir:

Fyrirspurn vegna svars sviðsstjóra þjónustu og nýsköpunarsviðs við fyrirspurn Flokks fólksins um verktaka á þjónustu og nýsköpunarsviði (sbr. 52. lið fundargerðar borgarráðs frá 25. janúar 2024).

Fulltrúi Flokks fólksins óskar upplýsinga um þann kostnað sem verktakar rukkuðu fyrir vegna skyldumætingar á fyrirlestra og vinnustofur á vegum sviðsins undanfarin 5 ár? Einnig er spurt um þann kostnað vegna funda og fyrirlestra sem haldnir voru á veitingastöðum og verktökum gert að mæta á

Óskað er upplýsinga um hversu mikið allir þeir verktakar sem unnið hafa á sviðinu frá 2019, hafa greitt þjónustu og nýsköpunarsviði vegna mætinga verktaka á skemmtanir sviðsins bæði innan sem utan vinnutíma yfir sama tímabil?

Vert er að taka það fram sérstaklega að ástæða fyrirspurnarinnar er vegna ófullnægjandi svara frá sviðsstjóra sbr. fundargerð borgarráðs frá 25. janúar 2024 sem gefur þess vegna tilefni til eftirfylgni.

 

Fyrirspurn varðandi fjölda verktaka og heildarkostnað sviðsins vegna kaupa á þjónustu þeirra.

Í framhaldi af svari sviðsstjóra við fyrirspurn frá fulltrúa Flokks fólksins sbr. 52. lið fundargerðar borgarráðs frá 25. janúar 2024, er nú spurt um eftirfarandi:

Óskað er upplýsinga um þann fjölda verktaka á vegum fyrirtækja sem borgin á í samningi við og starfað hafa fyrir sviðið – sem og verktaka sem koma inn í starfið á grundvelli DPS-samninga fyrir sviðið?

Átt er við þá starfsmenn sem eru að vinna fyrir borgina og skrá niður tíma sem borgin er rukkuð um annað hvort beint eða með reikningi fyrirtækja sem borgin á viðskipti við. Hver hefur kostnaður verið við hvern og einn frá árinu 2019?

Einnig vill fulltrúinn fá að vita hvernig þessi kostnaður er skráður í bókhald borgarinnar.

Vert er að taka það fram sérstaklega að ástæða fyrirspurnarinnar er vegna ófullnægjandi svars frá sviðsstjóra sbr. fundargerð borgarráðs frá 25. janúar 2024 sem gefur þess vegna tilefni til eftirfylgni.

Svar:

Fjöldi verktaka sem starfa fyrir þjónustu- og nýsköpunarsvið í tengslum við stafræna umbreytingu er breytilegur á milli mánaða og eru þeir ráðnir í gegnum fjölda fyrirtækja á markaði. Þau gögn sem hér er spurt um liggja ekki fyrir á einum stað og það mun kosta umtalsverða vinnu starfsfólks að taka þau saman. Bent er á að að hægt er að sjá upplýsingar um innkaup þjónustu- og nýsköpunarsviðs í yfirliti þess um innkaup yfir einni milljón króna sem lagt er fram í stafrænu ráði ársfjórðungslega. Þar sést yfirlit yfir öll innkaup sem eru af þeirri stærð að þau fara ekki í gegnum innkaupaskrifstofu. Innkaupaskrifstofa borgarinnar heldur síðan til haga yfirliti yfir þau innkaup er framkvæmd eru þar. Það sama á við um fundi með verktökum en slíkir fundir tilheyra eðli málsins samkvæmt hverju og einu verkefni og því liggur þessi kostnaður ekki fyrir.