Velferðarráð 15. maí 2024

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Fram fer kynning á lagafrumvarpi um breytingu á ýmsum lögum vegna endurskoðunar örorkulífeyriskerfis almannatrygginga.

Flokkur fólksins hefur áhyggjur af því að til stendur að breyta örorkukerfinu áður en hið „samþætta sérfræðimat“ sem nýtt kerfi mun byggja á hefur verið útfært. Óttast er að nýtt matskerfi kunni að leiða til þess að þúsundir fólks verði metið til lægri örorku en áður og neytt út á vinnumarkað án þess að hafa getu til. Nýtt kerfi hlutaörorku og virknistyrks felur það í sér að hafi einstaklingur á hlutaörorku ekki hlotið starf við hæfi innan tveggja ára þá geti hann orðið fastur í fátæktargildru þar sem virknistyrkurinn fellur niður og þá hefur viðkomandi aðeins hlutaörorkulífeyri sem tryggir aðeins 285.000 kr. í tekjur fyrir skatta á hverjum mánuði. Þá virðast stjórnvöld ætla að byrja á öfugum enda hvað varðar vinnumarkaðsúrræði fyrir fatlað fólk og til stendur að loka vernduðum vinnustöðum um næstu áramót. Frekar ætti öll áhersla stjórnvalda að miða að því að fjölga fjölbreyttum störfum sem henta fólki sem getur ekki unnið fullt starf. Flokkur fólksins tekur undir þær áhyggjur sem Öryrkjabandalag Íslands hefur fjallað um í umsögn sinni um frumvarpið. Það á að leyfa öryrkjum að vinna en það á ekki að neyða öryrkja til vinnu sem þeir hafa ekki heilsu til að sinna.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Fram fer kynning á tillögum stjórnar akstursþjónustunnar Pant að breytingum á reglum fyrir sameiginlega akstursþjónustu við fatlað fólk á höfuðborgarsvæðinu.

Flokkur fólksins styður tillögur stjórnar akstursþjónustunnar Pant að breytingum á reglum og gjaldskrám fyrir sameiginlega akstursþjónustu við fatlað fólk á höfuðborgarsvæðinu. Tillagan er viðbragð og til samræmis við álit umboðsmanns Alþingis sem komst að þeirri niðurstöðu að Reykjavíkurborg bæri að bjóða upp á gjaldskrá sambærilega og gjaldskrá í almenningssamgöngur. Breytingin er að fargjöld fyrir akstursþjónustu, þ.e. fyrir fasta ferð, tilfallandi ferð, tímabilskort og aðra farþega, skulu vera sambærileg og fyrir almenningssamgöngur. Eldri reglur voru ekki skýrar en þar átti að taka mið af gjaldskrá almenningssamgangna sem er hægt að túlka á ýmsan máta. Í nýrri gjaldskrá er skýrt kveðið á um að stakt fargjald fyrir akstursþjónustu verði hið sama og stakt fargjald fyrir öryrkja hjá Strætó, óháð því hvort um er að ræða ferð pantaða með löngum eða skömmum fyrirvara. Í nýjum reglum á að bjóða upp á tímabilskort (árskort) og á verð fyrir það að vera sambærilegt árskorti fyrir öryrkja hjá Strætó. Jákvæð breyting á reglum er að akstur fatlaðra leikskólabarna verður gjaldfrjáls. Hins vegar er slæmt að nú þurfa börn 12-16 ára að fara greiða hálft strætógjald en höfðu áður ekki greitt fyrir akstursþjónustuna.

 

Bókun Flokks fólksins: Lögð fram svohljóðandi tillaga sviðsstjóra, dags. 13. maí 2024, um samþykkt samnings um neyslurými vegna skaðaminnkandi þjónustu milli velferðarsviðs Reykjavíkurborgar og Sjúkratrygginga Íslands.

Nú er þetta erfiða mál loksins komið á skrið og er það þakkarvert. Rauði Kross Íslands hefur fengið heimild eiganda lóðar við Borgartún 5 (ríkiseign) til að setja niður gáma, sem félagið telur henta starfseminni best og er miðað við að starfsemi geti hafist í byrjun júní nk. Samningurinn gildir í eitt ár frá því að móttaka notenda hefst. Fulltrúi Flokks fólksins hefur ávallt stutt hugmyndina um neyslurými enda slíkt úrræði búið að sanna gildi sitt í öðrum löndum. Markmiðið er að koma í veg fyrir ótímabær dauðsföll og auka lífsgæði þeirra sem nota vímuefni í æð. Því miður hefur ekki tekist að halda samfellu í Reykjavík í þessu úrræði og hafa margir liðið fyrir það. Hér er um að ræða mannréttindamiðaða nálgun sem byggir á að draga úr skaða og aðstoða einstaklinga á þeirra eigin forsendum. Um leið og dregið er úr skaðlegum afleiðingum sem fylgja neyslu ávana- og fíkniefna er ekki aðeins verið að hjálpa einstaklingunum sjálfum heldur einnig aðstandendum og nærsamfélaginu. Í þeim löndum sem neyslurými eru til hefur dauðsföllum sem rekja má til notkunar vímuefna í æð fækkað.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lögð fram drög að umsögn velferðarráðs um aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar 2024-2026 um þátttöku í alþjóðlegum rannsóknar- og nýsköpunarverkefnum, sem vísað var tilumsagnar velferðarráðs, sbr. bréf skrifstofu borgarstjórnar 6. mars 2024.

Árið 2023 samþykkti forsætisnefnd borgarinnar Siglingakort (e. roadmap) um helstu áherslur þegar kemur að þátttöku í þessum stóru fjölþjóðlegu verkefnum. Í skýrslu Stofnunar stjórnsýslufræða og stjórnmála um þátttöku Reykjavíkurborgar í fjölþjóðlegum rannsóknar- og nýsköpunarverkefnum koma fram ýmsar áhugaverðar ábendingar t.d. að fáir hafi komið að gerð umrædds siglingakorts ogefni þess ekki fengið mikla umræðu áður en það var lagt fyrir fund forsætisnefndar. Skjalið mun heldur ekki hafa fengið mikla umfjöllun í kjölfar kynningar á þeim fundi. Samhliða talsverðri starfsmannaveltu í einstökum verkefnum virðist að einhverju leyti sem samskipti þeirra sem verkefnunum hafa tengst hafi verið lítil. Sú stefnumörkun sem fólgin er í fyrrnefndu siglingakorti hefði að ósekju mátt fara fram með upplýstri aðkomu fleiri aðila innan stjórnsýslu borgarinnar. Einnig virðist þurfa að skilgreina betur hvað átt er við þegar talað er um nýsköpun innan borgarinnar – hvort sú nýsköpun muni eiga sér stað alfarið inni á sviðum og skrifstofum borgarinnar eða hvort leitað verði samstarfs einkaaðila með sérþekkingu á þróun og innleiðingu þess sem leitað er að hverju sinni.

 

Bókun Flokks fólksins: Lögð fram umsögn velferðarsviðs, dags. 21. mars 2021, um frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum nr. 36/1994, með síðari breytingum.

Lögð er fram umsögn velferðarsviðs um breytingu á húsaleigulögum. Meginmarkmið með þessum breytingum á húsaleigulögum virðast vera að koma einhverjum böndum yfir almenna leigumarkaðinn og setja takmarkanir varðandi hækkanir á leiguverði. Flokkur fólksins er að meginstefnu fylgjandi því að efla réttarvernd leigjenda. Flokkur fólksins hefur talað fyrir leiguþaki eða leigubremsu og hefur lagt fram frumvarp þess efnis. Umsagnaraðili hefur mestar áhyggjur af því að skorður á hækkun á húsaleigu geti haft slæm áhrif á rekstur Félagsbústaða. Samkvæmt nýlegum upplýsingum þá þarf að hækka leigu Félagsbústaða um 8,7 % ef ná á sjálfbærni í rekstri. Flokkur fólksins mun aldrei styðja það að leiga verði hækkuð svo mikið án nokkurra mótvægisaðgerða. Viðskiptamódel Félagsbústaða gengur ekki upp miðað við núverandi forsendur. Flokkur fólksins telur að leita þurfi annarra leiða en að hækka leigu á okkar verst settu borgarbúa. Það er t.d hægt að styrkja félagið með framlögum ef vilji er til þess. Fulltrúa Flokks fólksins finnst heldur mikil neikvæðni í umsögn Reykjavíkurborgar en þar hefur umsagnaraðili áhyggjur af því að mörg ákvæði séu íþyngjandi fyrir leigusala og að það muni leiða til fækkunar á almennu leiguhúsnæði. Staðreyndin er hins vegar sú að við verðum að koma böndum á stjórnlausan leigumarkað.

 

Ný mál

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um hvort eitthvað verklag sé til staðar hjá velferðarsviði þegar einstaklingi er afhent íbúð og einstaklingurinn á ekkert nema fötin sem hann klæðist? :

Flokkur fólksins óskar upplýsinga um hvort eitthvað verklag sé til staðar hjá velferðarsviði þegar einstaklingi er afhent íbúð og einstaklingurinn á ekkert nema fötin sem hann klæðist? Einnig er spurt um aðstoð við að fá nauðsynlegan húsbúnað umfram húsbúnaðarstyrk sem einstaklingar hafa rétt á samkvæmt reglum Reykjavíkurborgar? Fulltrúi Flokks fólksins fékk spurnir af konu sem fékk íbúð hjá Reykjavíkurborg án nokkurs húsbúnaðar. Hún hafði flúið í Kvennaathvarfið eftir miklar hörmungar og hafði konan ekkert meðferðis nema fötin sem hún klæddist. Eftir dvölina í Kvennaathvarfinu fór konan í íbúðina sem var án nokkurs húsbúnaðar og þurfti konan því að sofa á beru gólfinu. Fulltrúi Flokks fólksins veltir því fyrir sér hvort velferðarsvið hafi einhverja verkferla þegar einstaklingum í svo viðkvæmri stöðu er afhent húsnæði.