Borgarráð 25. maí 2022

Bókun Flokks fólksins við breytingu á deiliskipulagi fyrir Heklureit, lóðanna við Laugaveg 168-174a:

Áhyggjur eru af skuggavarpi í inngörðum á Heklureit. Því er velt upp hvort birtan muni ekki uppfylla skilyrði nýsamþykkts aðalskipulags Reykjavíkurborgar. Gerðar hafa verið athugasemdir í auglýsingaferlinu um þetta vandamál. Þessu máli hefði átt að fresta þar sem meirihlutinn hefur takmörkuð völd nú á lokametrunum. Málið er stórt og því skynsamlegt að láta nýja borgarstjórn um framhaldið.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um deilu Loftkastalans við Reykjavíkurborg, sbr. 62. lið fundargerðar borgarráðs frá 7. apríl 2022:

Gerð hafa verið mistök sem snerta einn aðila. Ljóst er að þessi mistök þarf að leiðrétta og ljúka málinu með sátt allra. Aðilar hafa kvartað sárlega yfir að gögnum hafi verið haldið frá þeim og reynt hafi verið að þagga málið í þrjú ár. Svo virðist sem Reykjavíkurborg hafi ekki útfært í deiliskipulagi það sem þó ber að gera skv. skipulagsreglugerð, afstöðu gatna og jarðvegs við gólfhæð 1. hæðar húsa miðað við hæð landslags á lóðum. Þetta er ákveðið og gert án vitundar og athugasemda- og ábendingarmöguleika almennings eftir því sem Flokkur fólksins kemst næst. Búið er að framkvæma alla gatnagerð þarna á rangan hátt og með því mögulega brjóta á aðstandendum Loftkastalans með ýmsum hætti. Tilboð sem aðstandendur fengu á fundi 25. apríl þar sem boðið var lækkun á götu og seinkun á gjalddögum var slakt í ljósi þess sem á undan er gengið. Fulltrúi Flokks fólksins óskaði eftir og átti fund með innri endurskoðun og aðstandendum Loftkastalans 9. mai sl. og var því komið á framfæri að Reykjavíkurborg eigi að stíga næsta skref til sátta. Innri endurskoðandi lofaði að beita sér í málinu með það að markmiði að það verði leyst.

 

Bókun Flokks fólksins undir 2. lið fundargerðar aðgengis- og samráðsnefndar í málefnum fatlaðs fólks frá 28. apríl og 5. maí 2022:

Fram fer umræða um gjaldskyldu í bílastæðahúsum fyrir handhafa P-merktra bíla. Ekki segir neitt frekar um hvernig sú umræða var eða hvort einhverjar niðurstöður, mat eða álit liggi fyrir. Það er mat Flokks fólksins að gera þurfi breytingar á mörgu er snýr að bílastæðahúsum. Gera þarf þau bæði aðgengilegri og meira aðlaðandi. Sum bílastæðahús eru flókin, ruglingsleg og valda ákveðnum hópi kvíða sem leiðir til þess að hann forðast að nota þau. Þrengsl eru einnig mikil t.d. að aka upp á efri hæð þá er beygjan sjálf oft þröng og hefur fólk lent í að reka bílinn í. Til að laða að væri ráð að lækka gjaldskyldu, jafnvel fella hana niður á ákveðnum tímum og hafa tiltæka þjónustu til að leiðbeina og aðstoða.

 

Bókun Flokks fólksins undir 2. lið fundargerðar íbúaráðs Breiðholts frá 2. maí 2022:

Undir liðnum Umræða hverfisins vill fulltrúi Flokks fólksins að það komi fram að, að tillögu Eflu f.h. Reykjavíkurborgar og Kópavogs að nýju deiliskipulagi Arnarnesvegar 3. áfanga var frestað að beiðni fulltrúa Flokks fólksins í skipulags- og samgönguráði 25. maí þar til ný borgarstjórn hefur tekið við störfum. Tengdu máli, breyting á deiliskipulagi í Elliðaárdal, var einnig frestað enda hefur sú tillaga ekkert vægi fyrr en lega Arnarnesvegar hefur verið ákveðin eða að fallið verði frá þeirri framkvæmd. Það er von fulltrúa Flokks fólksins að nýr meirihluti taki vel í tillögu Flokks fólksins og Vina Vatnsendahvarfs sem lögð verður fram þegar ný borgarstjórn hefur tekið við. Lagt verður til að gert verði nýtt umhverfismat áður en hafist er handa við þessa miklu framkvæmd. Ekkert getur réttlætt að byggja lagningu fjárfrekrar vegagerðar á 20 ára gömlu umhverfismati. Einnig þarf að skoða af hverju ekki var athugað með að leggja veginn í stokk eða í göng þar sem hann liggur um dýrmætt grænt náttúru- og útivistarsvæði. Tillagan sem liggur fyrir, með ljósastýrðum gatnamótum við Breiðholtsbraut, mun þess utan valda verulegum töfum á umferð og skapa fleiri vandamál en vegurinn á að leysa. Endurskoða þarf þessa vegalagningu með umhverfið, heildarmyndina og komandi kynslóðir í huga.

 

Bókun Flokks fólksins undir 3. lið fundargerðar  íbúaráðs Grafarholts og Úlfarsárdals frá 16. maí 2022:

Nú er komið að lokum þessa kjörtímabils. Flokkur fólksins vonar að nýrri borgarstjórn beri gæfa til að byggja með hraði í Úlfarsárdal þar sem nægt er landrými. Þetta hverfi var kynnt upphaflega sem 14.000 manna hverfi en þar eru nú um 5000. Í Úlfarsárdal má byggja mun meira, þar eru líka lóðir sem búið er að deila út en ekki verið byggt á. Óbyggðar sérbýlislóðir eru sagðar vera um 30, lóðir sem boðnar voru út um árið 2006. Engir skilmálar virtust fylgja um hvenær skyldi lokið við að byggja. Úlfarsárdalurinn er enn ekki sjálfbær en það stendur vonandi til bóta.

 

Bókun Flokks fólksins undir 2. lið fundargerðar íbúaráðs Grafarvogs frá 11. maí 2022:

Nú er komið að lokum þessa kjörtímabils. Allir þekkja hinn stóra vanda sem húsnæðismarkaðurinn glímir við. Alvarlegur skortur eru á húsnæði af öllum stærðum og gerðum. Spýta þarf verulega í lófana í þeim efnum á komandi misserum. Flokkur fólksins vonar að nýr meirihluti einhendi sér í það verk og byggi sem aldrei fyrr í hverfum þar sem innviðir eru til staðar og þola fjölgun íbúa. Í Grafarvogi eru einmitt innviðir sem geta tekið við fjölgun t.d. barna. Það eru all nokkrir skólar í Grafarvogi sem geta bætt við sig nemendum. Í svari við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um skóla í hverfinu sem gætu bætt við nemendum er t.d. Foldaskóli sem gæti tekið við allt að 100-150 nemendum til viðbótar. Skóli sem gæti tekið við 50 nemendum til viðbótar er Rimaskóli og þeir sem gætu tekið við allt að 100 nemendum til viðbótar eru Húsaskóli, Hamraskóli, Engjaskóli og Víkurskóli.

 

Bókun Flokks fólksins við 4. og 7. lið fundargerðar íbúaráðs Kjalarness frá 12. maí 2022:

Nú er komið að lokum þessa kjörtímabils. Flokkur fólksins vonar að nýrri sveitarstjórn beri gæfa til að hlusta á Kjalnesinga hvað varðar framtíðarskipulag frekari uppbyggingu hverfisins. Þar er hægt að byggja 700 til 800 hundruð íbúðir og við Grundarhverfi og á nærliggjandi jörð þ.e. Hofi á Kjalarnesi. Þarna eru skólamannvirki sem má nýta betur. Þarna er fullkomin fráveitustöð Veitna við Hofsvík. Bæta mætti verulega í þarna svo hægt sé að setja verslanir, gera hverfið sjálfbært. Liður 4: Fulltrúi Flokks fólksins vill einnig ýta við svörum úr mælingum þungmálma á skotsvæðum á Álfsnesi sem fara áttu fram á síðasta ári en hafa ekki verið birtar. Íbúasamtökin kalla eftir niðurstöðum mælinga og það gerir Flokkur fólksins líka.

 

Bókun Flokks fólksins við 2. og 3. lið fundar fundargerðar íbúaráðs Laugardals frá 9. maí 2022:

Framtíðarskipulag skólamála í Laugarnesi er í mikilli óvissu bæði vegna endurbóta og hraðrar fjölgunar nemenda. Þegar litið er til Laugarnesskóla er áætluð framtíðarþörf Laugarnesskóla að sinna aðeins 593 nemendum. Í skýrslu starfshóps um framtíðarskipulag skóla- og frístundastarfs í Laugarnes- og Langholtshverfi (sviðsmyndagreiningin) er gert ráð fyrir að í óbreyttri skólagerð verði nemendafjöldi Laugarnesskóla 683 nemendur árið 2030 og 686 nemendur árið 2040. Líklegt má telja að framtíðarþörf kunni að vera vanmetin. Nemendum Laugarnesskóla hefur fjölgað um 166 frá árinu 2008 og það stefnir að óbreyttu í að þeir verði 250 umfram þolmörk árið 2030. Flokkur fólksins telur að upplýsingagjöf til foreldra hefði mátt vera mun meiri. Lítið er að frétta af kostnaðargreiningu vegna hugmynda sem kynntar voru í skýrslu starfshópsins um skóla- og frístundastarf í Laugarnes- og Langholtshverfi. Tímalína fyrir lausnir liggur ekki fyrir. Ekki er heldur séð að búið sé að skilgreina heildarstefnu um skólamál í hverfinu. Bregðast þarf við bráðavanda vegna skorts á íþróttaaðstöðu Laugarnes- og Laugalækjarskóla og íþróttafélaganna í hverfinu.

 

Bókun Flokks fólksins við svari fundargerðir stjórnar SORPU bs. frá 11. mars og 1. apríl 2022:

Fundargerðir Sorpu eru með þeim hætti að erfitt er að sjá hvernig stjórnun er háttað. Ekki er gerður greinarmunur á mikilvægi einstakra verkefna og ekki er að sjá að stóru málin svo sem metan- eða moltusala séu rædd. Fram hefur komið hjá stjórnarformanni að allt metan sé selt. Er það rétt?

 

Bókun Flokks fólksins undir 1. lið við fundargerð öldungaráðs frá 5. maí 2022:

Nú er þessu kjörtímabili lokið og telur fulltrúi Flokks fólksins að endurskoða þurfi á næsta kjörtímabili hlutverk og skipulag öldungaráðs. Komið hafa ábendingar um breytingar og er mikilvægt að hlusta á þær raddir. Til að fá fram sterkari tengingu við borgarstjórn er sú hugmynd uppi að formaður öldungaráðs sé sitjandi borgarfulltrúi. Þetta þyrfti að skoða með hagaðilum t.d. Félagi eldri borgara. Félag eldri borgara er langstærsta félagið innan Landssambands eldri borgara með um 14.000 félagsmenn og sinnir félagið umfangsmiklu starfi. Félag eldri borgara er eitt fárra félaga ef ekki eina félagið innan Landssambands eldri borgara sem nýtur ekki stuðnings frá sínu bæjarfélagi/Reykjavíkurborg. Í umræðu innan stjórnar Félags eldri borgara hefur verið rætt að það væri eðlilegt að Félag eldri borgara yrði sem ígildi átjándu félagsmiðstöðvar Reykjavíkurborgar. Hugsunin er sú að Reykjavíkurborg myndi þá greiða Félagi eldri borgara álíka upphæð til reksturs eins og hún greiðir til hinna félagsmiðstöðvanna. Flokkur fólksins myndi styðja þetta heilshugar en þarna er unnið afar gott og mikilvægt starf.