Borgarráð 27. apríl 2023

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagður fram að nýju trúnaðarmerktur ársreikningur A-hluta og samstæðu Reykjavíkurborgar 2022.

Sbr. 1. lið fundargerðar borgarráðs frá 22. apríl 2023, ásamt skýrslu fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 13. apríl 2023, greinargerð fagsviða og sjóða A-hluta og greinargerð B-hluta fyrirtækja, dags. 13. apríl 2023, verkstöðuskýrsla nýframkvæmda, ódags., samantekt yfir breytingar á fjárhagsáætlun 2022, dags. 13. apríl 2023, greinargerð um innleiðingu kynjaðrar fjárhags- og starfsáætlunar hjá Reykjavíkurborg, ódags., og ábyrgða- og skuldbindingayfirlit, dags. 13. apríl 2023. Jafnframt er lögð fram endurskoðunarskýrsla Grant Thornton vegna endurskoðunar ársreiknings Reykjavíkurborgar 2022, dags. 27. apríl 2023, og umsögn endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar um ársreikning Reykjavíkurborgar 2022, dags. 24. apríl 2023.

Eftir að hafa rýnt gögn og hlustað á kynningu telur fulltrúi Flokks fólksins að bæði fjármálaóráðsía og slök fjármálastjórn séu meðal þess sem hrjáir borgina hvað mest um þessar mundir. Það liggur í augum uppi að kostnaðareftirlit hlýtur að vera lítið með tilliti til þess að það er því sem næst ekkert veltufé frá rekstri. Fulltrúa Flokks fólksins finnst það ansi ódýrt að kenna samningum um þjónustu við fatlaða um slaka stöðu borgarinnar. Hvað með önnur sveitarfélög t.d. í því sambandi s.s. Akureyri? Óttast er mjög að rekstur A-hlutans stefni í vandræði innan fárra ára ef ekki verður tekið á eyðslu í ónauðsynleg verkefni. Ekkert veltufé er frá rekstri, sívaxandi skuldir, gríðarlegar fjárfestingar á þenslutímum þegar fjárfestingar eru hvað óhagstæðastar. Sívaxandi þungi afborgana langtímalána eru borgaðar með nýrri lántöku, veltufjárhlutfall fer lækkandi og nálgast 1. Engir peningar eftir af rekstrinum til að greiða afborganir lána. Afborganir lána eru fjármagnaðar með nýjum lántökum. Það endar bara á einn veg ef ekki verður úr bætt, gjaldþrot. Hækkandi skuldir og hækkandi afborganir lána, spírall sem einungis mun versna ef ekkert breytist. Ekki gengur að einblína á samstæðuna. A-hlutinn er kjölfestan og lífæð borgarinnar.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram bréf eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga, dags. 28. febrúar 2023, varðandi fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2023. Einnig lögð fram umsögn fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 24. apríl 2023:

Í umsögn sviðsstjóra fjármála- og áhættustýringarsviðs er rætt um áhrif óstöðugleika í efnahagslífinu (Úkraínustríðið, vaxtahækkanir og verðbólgu). Spurningar vakna við lestur umsagnarinnar. Rekstrarafkoma verður neikvæð á árunum 2023 og 2024 en áætlað er að hún verði jákvæð frá og með árinu 2025. En hvert er áætlað samanlagt tap borgarsjóðs á þeim árum þar til rekstrarafkoma verður jákvæð? Miðað er við að veltufé frá rekstri verði 7,5% af heildartekjum á árinu 2025. Viðmiðið er almennt 9,0% af heildartekjum til að jafnvægi ríki milli rekstrar annars vegar og afborgana lána og kostnaðar við fjárfestingar hins vegar. Af hverju er ekki miðað við 9,0% í framlagðri áætlun? Hvað vantar mikla fjármuni upp á að reksturinn skili ásættanlegu veltufé frá rekstri á þeim árum sem það tekur að ná settu markmiði? Hvað þarf að taka mikið aukalega af lánum á því tímabili þegar lántaka er yfir 70% af fjárfestingum þar til endanlegu markmiði er náð? Leggja verður fram trúverðuga aðgerðaáætlun hvað varðar rekstur borgarinnar, sölu eigna, fyrirhugaða lántöku og fjárfestingar sem svar við bréfi eftirlitsnefndar. Í slíkri aðgerðaáætlun verður að setja fram sundurliðuð töluleg markmið varðandi einstaka þætti hennar svo hægt sé að leggja mat á hverjum tíma á hvernig gengur að framfylgja framlagðri aðgerðaáætlun.

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram minnisblað fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 24. apríl 2023, varðandi áhrif COVID-19 á rekstur sviða Reykjavíkurborgar á árunum 2020-2022:

Covidfaraldurinn kom flatt upp á alla og ekkert var við ráðið. Allir borgarfulltrúar voru sammála um að allt þyrfti að gera til að létta róðurinn hjá borgarbúum á meðan pestin geisaði. Óhætt er að segja að vel hafi til tekist á flestum sviðum en áhrif COVID-19 á rekstur Reykjavíkurborgar eru heilmikil. En um smápeninga er að ræða ef það er borið saman við það gríðarmikla fjármagn sem sett hefur verið í stafræna vegferð. Áfram heldur þensla á því sviði þrátt fyrir að viðvörunarljós blikki. Eins mikilvæg og hin stafræna vegferð er þá merkir það ekki að sóa eigi peningum út í loftið eða í einhvern leikaraskap. Skort hefur á að stafræn verkefni hafi verið vel skilgreind og tímasetningar staðist. Það er því frekar ódýrt að fjármála- og áhættustýringarsvið borgarinnar og meirihlutinn séu að reyna að fela fjármálavandann á bak við COVID. Ef betur hefði verið farið með fjármagn síðustu ár hefði borgin verið ágætlega undirbúin fjárhagslega til að takast á við COVID. Einnig er það einkennilegt að málefni fatlaðs fólks séu tekin alveg sérstaklega fyrir og þeim kennt um mikinn hallarekstur Reykjavíkurborgar. Forsvarsmenn Reykjavíkurborgar tóku fullan þátt í samningum um yfirfærslu á málefnum fatlaðs fólks til sveitarfélaganna á sínum tíma og bera því ábyrgð á stöðu málsins.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lögð fram tillaga borgarstjóra að viðauka við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2023, dags. 25. apríl 2023. Greinargerð fylgir tillögunni:

Lagt er til að fjárheimildir menningar- og íþróttasviðs hækki um 18.000 þ.kr. vegna siglinganámskeiða í Siglunesi. Þessu fagnar fulltrúi Flokks fólksins sem lagði mikla áherslu á að hætt yrði við að loka Siglunesi. Halda á áfram því góða starfi en starfsemi Sigluness er einstök enda er þar ekki rekið hefðbundið íþróttastarf. Iðkendur stunda ekki æfingar, keppa ekki og þar er engin afreksstefna. Þar fá öll börn, og sér í lagi þau sem ekki finna sig í hefðbundnu afreksstarfi íþróttafélaganna, að finna kröftum sínum farveg til að eflast og þroskast á jafningjagrundvelli.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt er til að borgarráð samþykki yfirfærslu á eigendahlutverki styrkjaverkefnis Reykjavíkurborgar frá fjármála- og áhættustýringarsviði til þjónustu- og nýsköpunarsviðs:

Lagt er til að samþykkt verði að færa eigendahlutverk styrkjaverkefnis Reykjavíkurborgar frá fjármála- og áhættustýringarsviði til þjónustu- og nýsköpunarsviðs og að 50% stöðugildi fylgi verkefninu en kostnaðaráætlun er um 7,5 m.kr. á ársgrundvelli. Ekkert lát er á ofmati á þessu sviði og að það taki við æ fleiri verkefnum. Minna er horft á hvernig verkefnin ganga. Sviðið er orðið að einu völundarhúsi og útstreymi verkefna/afurða sviðsins líklegt til að tefjast enn frekar. Seinagangur og skortur á eftirfylgni hafa valdið bæði ama og pirringi hjá starfsfólki og borgarbúum. Fulltrúi Flokks fólksins sér ekki að verkefninu sé betur borgið hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði sem varla stendur undir ábyrgð á sínum eigin verkum. Hafa ber í huga að sett var á laggirnar heilt ráð til að reyna að ná stjórn á stafrænum verkefnum borgarinnar og innri málefnum. Í gögnum sem fylgja málinu segir: „Þjónustu- og nýsköpunarsvið hefur yfir að ráða mannauð, þekkingu og tæknilausnum sem nýst geta til þess að koma verkefninu áfram milliliðalaust“. Reynslan sýnir að þessu er í raun þveröfugt farið.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Fram fer kynning á skýrslu starfshóps um áhrif byggðar og framkvæmda á flug- og rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar, dags í apríl 2023:

Fyrir liggur niðurstaða starfshóps sem innviðaráðherra skipaði til að meta áhrif nýrrar byggðar í Skerjafirði á flug- og rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar. Það er mat hópsins að byggðin muni að óbreyttu þrengja að og skerða nothæfi Reykjavíkurflugvallar vegna breytinga á vindafari. Starfshópurinn telur þó ekki þörf á að hætta við byggingarhugmyndir í Nýja Skerjafirði og bendir á mögulegar mótvægisaðgerðir. Til viðbótar hefur umhverfis- og skipulagssvið bætt við 17 mótvægisaðgerðum vegna vindafars, margar hverjar umfangsmiklar Allar þessar mótvægisaðgerðir munu kosta sitt. Eftir er að sjá hvað mikið fjármagn hefur tapast í alls konar teikniverkefni/verkfræðilega og tæknilega vinnu sem unnin hefur verið og er byggð á eldri uppbyggingaráformum en sem er ekki hægt að notast við vegna breytinga sem gera þarf í ljósi mótvægisaðgerðanna. Fulltrúi Flokks fólksins hefur alltaf sagt að farið var of geyst í uppbygginguna í ljósi óöryggis með flugvöllinn. Margt af því sem liggur á teikniborðinu er afar umdeilt. Þótt hér sé verið að fjalla um 1. áfanga þar sem fjaran kemur ekki við sögu þá vonandi verða landfyllingar endurskoðaðar enda eru náttúrulegar fjörur orðnar fátíðar í Reykjavík.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram bréf umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 21. apríl 2023, sbr. samþykkt umhverfis- og skipulagsráðs frá 19. apríl 2023 á tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir Spöngina, einingu H, vegna hjúkrunarheimilis við Mosaveg:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að hjúkrunarheimili rísi við Mosaveg í Reykjavík og ítrekar mikilvægi þess að ekki verði frekari tafir á því verkefni. Miðað við þann fjölda sem bíður á Landspítalanum eftir að komast á hjúkrunarheimili með samþykkt færni- og heilsumat, er mikilvægt að nýtt hjúkrunarheimili rísi í Reykjavík. Lýsing á breytingunni er skilgreind í gögnum. Heimildum til uppbyggingar á svæðinu er breytt þannig að í stað íþróttahúss og sundlaugar verði heimilt að byggja 3-5 hæða hjúkrunarheimili með allt að 145 rýmum og tengdri þjónustu. Möguleg tenging inn á lóð Borgarholtsskóla úr norðri er færð til samhliða skilgreiningu lóða. Settir eru sérskilmálar fyrir uppbygginguna. Í þessu sambandi er vert að draga hér fram erindi íbúaráðs hverfisins þar sem vakin er athygli á nauðsyn þess að borgin tryggi eina framhaldsskóla Grafarvogs nægt byggingarland til framtíðar. Síaukin aðsókn er á námsbrautir skólans í verk- og listnám, sem um leið kallar á mikið sérútbúið kennslurými.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram bréf umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 24. apríl 2023, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili sviðinu að fara í útboð vegna endurnýjunar á umferðarljósum 2023, ásamt fylgiskjölum. Kostnaðaráætlun 2 er 160 m.kr.:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar allri endurnýjun á umferðarljósum. Ekki veitir af. Þess er vissulega vænst að farið sé vel með það fé sem nota á í verkið til að hægt sé að laga enn fleiri umferðarljós. Umferðarljós eru nátengd almennu umferðaröryggi í borginni. Séu umferðarljós í ólestri þá eru einnig auknar líkur á að einhverjir fari á svig við umferðarlög. Fulltrúi Flokks fólksins hefur ítrekað lagt til undanfarin fjögur ár að farið verði yfir allar ljósastýringar í borginni og erfiðustu gatnamótin verði löguð með ýmsum leiðum sem margoft hefur verið bent á. Fulltrúi Flokks fólksins hefur einmitt nýlega spurt hvort skipulagsyfirvöld séu með hugmyndir varðandi ljósastýringar sem létt gætu á umferðarþunga. Í svari kom fram að sífellt sé verið að leita leiða til að auka umferðaröryggi og bæta flæði umferðar. Fyrir akandi borgarbúa lítur hins vegar út sem ekkert sé verið að gera. Það er alltaf sama umferðarteppan, sömu kvartanirnar og ábendingar sem fólk sendir inn. Hvernig má það vera að enginn verði var við þær úrbætur sem lýst er í svari? Það vantar ákveðinn kraft í þessa vinnu, bið og seinagangur er aldrei til góðs.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt er til að borgarráð samþykki hjálagða beiðni stjórnar Strætó bs., dags. 22. mars 2023, um endurútboð á akstri almenningsvagna til átta ára með heimild til framlengingar í tvö ár.

Lýst er útboði á kaupum og rekstri strætisvagna, þá aðallega rafmagnsvagna. Hér er um mikilvæga framkvæmd að ræða og ekki ástæða til að vera á móti slíku. Þó verður að segjast að það er eins og strætisvagnar sem eru sítengdir rafmagni séu ekki til, en svo er ekki. Víða í Evrópu má sjá slíka vagna. Þeir hafa vissulega þann ókost að þeir geta aðeins verið á föstum leiðum, en á móti kemur að þeir þurfa ekki að flytja með sér þunga rafgeyma því rafmagn er notað beint, sem er ódýrasta rafmagnsnýtingin.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram bréf borgarstjóra, dags. 24. apríl 2023, þar sem drög að erindisbréfi samningateymis Reykjavíkurborgar vegna uppbyggingar blandaðrar byggðar íbúðar- og atvinnuhúsnæðis í Keldnalandi og Keldnaholti eru send borgarráði til kynningar:

Hér er um að ræða eina stærstu framkvæmd í uppbyggingu borgarinnar svo nú er eins gott að vanda til verka. Þegar svona stór og mikilvæg verkefni eru boðin út, á að setja eins fáar kvaðir á úrvinnslu og unnt er. Allar kvaðir virka íþyngjandi á hugarflug og úrvinnslu hönnuða. Þess vegna á ekki að taka fram hversu margir eigi að fá vinnu í hverfinu eða hversu margir eigi að búa þar. Sú tillaga sem gerir ráð fyrir flestum íbúum mun skora hátt hjá dómnefndum. Benda má á að stórir vinnustaðir eru sunnan Grafarvogs og þá má stækka. Keldnaland tengist vel öðrum hverfum og það ber að nýta. Hafa ber í huga að þetta svæði er skjólsælasta svæðið í borginni sem enn er óbyggt. Þar munu margir vilja búa. Gæta þarf þess að útboðið lendi ekki í kæru vegna útboðsgalla.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lögð fram fundargerð íbúaráðs Kjalarness frá 19. apríl 2023:

Fulltrúi Flokks fólksins vill draga fram bókun íbúaráðsins í máli sem varðar aðalskipulag Reykjavíkur 2040 – skotæfingasvæði á Álfsnesi, verklýsingar og drög að tillögu. Í bókuninni er óskað eftir fundi með starfshópi um framtíðarlausn á uppbyggingu og staðsetningu fyrir skotíþróttir sem allra fyrst vegna algjörs skorts á samráði við íbúa um málið. Sláandi er að lesa í þessari bókun að þótt breytingin sé fyrirhuguð tímabundið þar til önnur lausn á málinu finnist, þá hefur málið verið til umfjöllunar og svæðið opið til skotæfinga með hléum lengi eða frá árinu 2008 eins og segir í bókuninni. Fulltrúi Flokks fólksins hefur einmitt haft áhyggjur af þessu tímabundna í málinu og lagði fram svohljóðandi bókun í mars 2023: „Flokkur fólksins óttast að hér verði ekki um að ræða til skemmri tíma heldur mögulega til lengri tíma því með þessari verklýsingu getur skotæfingarsvæðið þess vegna verið þarna um aldur og ævi. Það mun vissulega byggjast á Sundbraut og þeim iðnaði sem mögulega er stefnt að stilla upp þarna.“

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lögð fram fundargerð stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur frá 27. mars 2023:

Fulltrúi Flokks fólksins mótmælir harðlega að hækka eigi laun stjórnarmanna Orkuveitu Reykjavíkur. Fram kemur í fundargerðinni að starfskjaranefnd Orkuveitu Reykjavíkur leggur til við stjórn að þóknun stjórnarmanna hækki um 7,5% og nemi 210.647 krónum á mánuði. Laun stjórnarformanns skulu nema tvöföldum launum stjórnarmanna. Hér er um siðlausa aðgerð að ræða þegar horft er til efnahagsástandsins í samfélaginu og hversu margir líða skort. Nær væri að lækka laun stjórnarmanna og ef tillaga kæmi um að lækka laun borgarfulltrúa á meðan svo illa árar, myndi fulltrúi Flokks fólksins kvitta undir það. Við eigum að sýna samstöðu og ef eitthvað réttlæti er til í borginni þarf að hækka verulega bætur og lægstu laun fólks svo þeir allra verst settu geti átt hér sómasamlegt líf. Minnumst þess að stór hópur bágstaddra er á leigumarkaði þar sem hann greiðir jafnvel 80% af ráðstöfunartekjum sínum í leigu.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um skýringar á af hverju er verið að auglýsa eftir fólki á ÞON í miðri þenslu og í ljósi alvarlegrar fjárhagsstöðu borgarinnar:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum í kjölfar auglýsingar frá því í byrjun apríl 2023 þar sem þjónustu- og nýsköpunarsvið óskar eftir þróunarstjóra og tæknistjóra stafrænna lausna. Óskað er upplýsinga um hvaða þróun það eru nákvæmlega sem nýr þróunarstjóri á að stýra og hvort fyrir liggi nákvæmar verk- og tímaáætlanir varðandi þá þróun/þróanir. Hver eru verkefni tæknistjóra stafrænna lausna? Hvaða stafrænu lausnir eru það nákvæmlega sem heyra undir þennan tæknistjóra? Hvernig hefur þróunar- og tæknistýringu stafrænna lausna verið háttað áður en ákveðið var að auglýsa eftir fólki í þessar stöður? Óskað er nánari skýringa á ákveðnu atriði sem talið er upp í hlunnindalista auglýsingarinnar, að sviðið bjóði m.a. upp á „sálrænt öryggi og skapandi menningu“, hvað er nákvæmlega átt við með þessu? Að lokum er spurt hvort þau atriði sem nefnd eru hér að ofan, séu komin frá mannauðs- og starfsumhverfissviði og hvort öllu starfsfólki Reykjavíkurborgar sé boðið upp á „sálrænt öryggi og skapandi menningu“ eða er þetta eitthvað sem eingöngu er í boði fyrir starfsfólk þjónustu- og nýsköpunarsviðs?

Vísað til meðferðar stafræns ráðs. MSS23040239

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hvað hafa margir grunnskólar sýnt verkefninu Kveikjum neistann áhuga:

Hvað hafa margir grunnskólar í Reykjavík sýnt verkefninu kveikjum neistann áhuga og hafa haft samband við skóla- og frístundasviðs vegna þess? Kveikjum neistann er rannsóknar- og þróunarverkefni sem Grunnskóli Vestmannaeyja tekur þátt í og hefur verið í gangi með nemendum í bráðum tvö ár. Þau Hermundur Sigmundsson prófessor við NTNU og HÍ og Svara Þ. Hjaltalín sérkennari og læsisfræðingur eiga veg og vanda af verkefninu sem er í umsjá Rannsóknarseturs um menntun og hugarfar við HÍ. Markmið kveikjum neistann er metnaðarfullt. Eitt af þeim er að 80-90% barna teljist læs við lok 2. bekkjar og er árangur mældur út frá einföldu stöðumati sem nefnist LÆS. Kennt er eftir hljóðaaðferðinni, eftirfylgni er góð og einstakir þjálfunartímar þar sem öll börnin fá réttar áskoranir. Stundatöflu hefur verið breytt, dagurinn einfaldaður, hreyfing aukin og settir inn ástríðutímar sem vekja gríðarlega lukku. Fulltrúi Flokks fólksins hefur lagt það til í borgarstjórn að skóla- og frístundasvið skoði að innleiða þetta verkefni í reykvíska grunnskóla en tillagan fékk ekki hljómgrunn. Um er að ræða gott verkefni sem er líklegt að skili árangri.

Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs. MSS23040240

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hvað mótvægisaðgerðir vegna Nýja Skerjafjarðarins munu kosta og hvað miklu fjármagni hefur verið eytt í verk/verkefni sem ekki er hægt að nota samkv. skýrslu starfshóps um flugöryggi:

 

Nú liggur fyrir niðurstaða starfshóps sem innviðaráðherra skipaði til að meta áhrif nýrrar byggðar í Skerjafirði á flug- og rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar. Það er mat hópsins að byggðin muni að óbreyttu þrengja að og skerða nothæfi Reykjavíkurflugvallar vegna breytinga á vindafari. Starfshópurinn telur þó ekki þörf á að hætta við byggingarhugmyndir í Nýja Skerjafirði og bendir á mögulegar mótvægisaðgerðir. Fulltrúi Flokks fólksins óskar upplýsinga hvað þessar mótvægisaðgerðir kosta og hvað mikið fjármagn hefur tapast í teikniverkefni/verkfræðilega og tæknilega vinnu sem unnin hafa verið byggð á eldra skipulagi en sem er ekki hægt að notast við vegna breytinga sem gera þarf í ljósi mótvægisaðgerðanna? Margar þessara mótvægisaðgerða eru nokkuð umfangsmiklar. USK23040041